Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Êîìïüþòåðèéí ¿éë÷èëãýý

Энерги сервис

Та бїхэн манай Энерги сервисийн вэб хуудсанд тавтай морилно уу. Манайх компьютерийн болон аялал жуулчлалын чиглэлээр їйл ажиллагаа явуулж байна.

Манай їйл ажиллагааны чиглэл :

1. Интернет їйлчилгээ /Интернет яриа болон ОУ-ын яриа/

2. Компьютер засварын їйлчилгээ:

    »  Á¿õ òºðëèéí êîìïüþòåðèéí Ïðîãðàìì õàíãàìæ áîëîí òåõíèê õàíãàìæèéí çàñâàð     ¿éë÷èëãýý

    »  Á¿õ òºðëèéí ïðèíòåðèéí çàñâàð ¿éë÷èëãýý, ëàçåð ïðèíòåðèéí õîð öýíýãëýëò

     » Àëáàí áàéãóóëëàãóóäàä äîòîîä ñ¿ëæýý òàâèíà.

3. Компьютер сургалтын тєв /Анхан болон дунд шат/

   Äàäëàãàæóóëàëòûã êîìïüþòåð äýýð õèééëãýíý.

   » Àíõàí øàò/Word, Excel/

   » Äóíä øàò /Photoshop, Pagemaker/

4. Web дизайны їйлчилгээ /Вэб хуудас хийх їйлчилгээ/

» Àëáàí áàéãóóëëàãûí âýá äèçàéí

» Õóâü õ¿íèé âýá äèçàéí

¯éë÷èëãýýíèé çýðýãëýë Àãóóëãà

¯íèéí ñàíàë

Íýìýëò áîëîìæ
1.Ñòàòèê

Òåêñò áîëîí çóðàã îðîëöñîí. Ìýäýýëýë áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý, òàíèëöóóëãà, õîëáîî áàðèõ õóóäàñ á¿õèé äýëãýðýíã¿é ìýäýýëýëòýé 5-10 õóóäàñ á¿õèé ìýäýýëýë àãóóëñàí, çóðãèéí àëüáîìòîé.

80-100$ Ìàíàé ñàéòàí äýýð ðåêëàìàà ¿íýã¿é áàéðëóóëàõ
2. Õàãàñ Äèíàìèê Òåêñò áîëîí óðñäàã ¿ñã¿¿äòýé,Ìýäýýëýë áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý, òàíèëöóóëãà, õîëáîî áàðèõ õóóäàñ á¿õèé ç óðàã íü àíèâ÷äàã ñîëèãääîã.çóðãèéí àëüáîìòîé 180-380$ Ìàíàé ñàéòàí äýýð ðåêëàìàà ¿íýã¿é áàéðëóóëàõ
3. Ãðàôèê Òåêñò áîëîí óðñäàã ¿ñã¿¿äòýé,Ìýäýýëýë áîëîí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýý, òàíèëöóóëãà, õîëáîî áàðèõ õóóäàñ á¿õèé òåêñò íü Õºäºë㺺íòýé, çóðàã íü õºäºë㺺íòýé, 680-480$ Ìàíàé ñàéòàí äýýð ðåêëàìàà ¿íýã¿é áàéðëóóëàõ

» Áàííåð ñóðòàë÷èëãààíû áèçíåñ

Áàííåðèéí õýìæýý

¯íý

/Month/

80x60 mm
10$
140x100 mm
20$

 

 

Бидний тухай | Site-ийн бїтэц | | Бидэнтэй холбоо барих | ©2008 Энэрги Сервис

Энерги Сервис

Эхлэл | Компьютер ба Web дизайны їйлчилгээ | Аялал жуулчлал
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link